धनकुटा नगरपालिका कार्यालय द्वारा सम्पन्न गरिएका विविध गतिविधीहरु