नगर प्रहरी अन्तरगत गरिएको नगर प्रहरी जवान, हवल्दार र प्रहरी सहायक निरीक्षकको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षकको लिखित परिक्षाको नतिजा
नगर प्रहरी हवल्दार लिखित परिक्षाको नतिजा
नगर प्रहरी जवानकोलिखित परिक्षाको नतिजा

नगर प्रहरी अन्तरगत गरिएको नगर प्रहरी जवान, हवल्दार र प्रहरी सहायक निरीक्षकको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित