लिवाङ्ग नगरपालिका रोल्पाका प्रतिनिधीहरु धनकुटा न.पा.को भ्रमणको क्रममा २०७३/०६/१०