धनकुटा नगरपालिका तपाइलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ

"धनकुटा नगर : स्वच्छ सुन्दर समुन्नत शहर "

धनकुटा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धनकुटा
१ न प्रदेश, नेपाल 

धनकुटा नगर : "खुल्ला दिसामुक्त र पूर्ण खोप सुनिश्चित शहर " !!धनकुटा नगर : प्लास्टिक झोलामुक्त शहर  !!!