नगर प्रमुख

चिन्तन तामाङ्ग

धनकुटा नगर कार्यपालिकाको नगर प्रमूख श्री चिन्तन तामाङ