FAQs Complain Problems

एभोकाडोको विरुवा अनुदानमा दिने बारेको सूचना ।

एभोकाडोको विरुवा अनुदानमा दिने बारेको सूचना ।
एभोकाडोको विरुवा अनुदानमा दिने बारेको सूचना ।

सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरू
धनकुटा नगरपालिका
      अावेदन फाराम कृषक/कृषक  समूहमा २०७७/०३/१० सम्म भराइ सिफारिस साथ २०७७/०३/१२ मा कार्यालयमा प्राप्त हुनेगरी पठाइदिन हुन अनुराेध छ ।