FAQs Complain Problems

सूचना

सामुदायिक विद्यालयहरुको आ व २०७७/०७८ को लेखा श्रेस्ताको परिक्षण गर्नका लागि लेखा परीक्षक नियुक्ती गर्ने सम्बन्धमा ।

सामुदायिक विद्यालयहरुको आ व २०७७/०७८ को लेखा श्रेस्ताको परिक्षण गर्नका लागि लेखा परीक्षक नियुक्ती गर्ने सम्बन्धमा ।