धनकुटा नगर्पलिकबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
100% (1 vote)
ठिकै
0% (0 votes)
Total votes: 1