धनकुटा नगर्पलिकबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
60% (6 votes)
ठिकै
40% (4 votes)
Total votes: 10