धनकुटा नगर्पलिकबाट प्रवाह गरिएको सेवा प्रति तपाइको धारणा के छ?

राम्रो
62% (8 votes)
ठिकै
38% (5 votes)
Total votes: 13