FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

धनकुटा नगर कार्यपालिकाले २०७५ श्रावण १ गते बाट घर बहाल कर लागु गरेको सूचना

धनकुटा नगरपालिकाले २०७५ साल श्रावण १ गते देखि घर बहाल कर लागु गरेकाले आफ्नो घर संरचना बहालमा दिनु/लिनु हुने बहाल धनी वा बहालवाला व्यक्ति तथा संस्था वा सरकारी कार्यालयहरुले आफुले बहालमा दिए/लिएको विवरण धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा तोकिएको विवरण फारम भरी यही २०७५ भाद्र मसान्त सम्ममा धनकुटा न

मेलमिलापकर्ताको सूचीमा दर्ता हुने सम्बन्धी सूचना

प्रस्तुत बिषयमा धनकुटा नगरपालिका न्यायिक समितिको निर्णयानुसार समिति अन्तरगत रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा रही मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि धनकुटा नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम देहायका योग्यता पुगेका इच्छुक महानुभावहरुलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० (ती

Pages