FAQs Complain Problems

धनकुटा नगरपालिका - फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र

Read More

नेपालकै सफा शहर धनकुटा

Read More

धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयसँग सम्बन्धित भिडियोहरु

 

धनकुटा नगर कार्यपालिकाले २०७५ श्रावण १ गते बाट घर बहाल कर लागु गरेको सूचना

धनकुटा नगरपालिकाले २०७५ साल श्रावण १ गते देखि घर बहाल कर लागु गरेकाले आफ्नो घर संरचना बहालमा दिनु/लिनु हुने बहाल धनी वा बहालवाला व्यक्ति तथा संस्था वा सरकारी कार्यालयहरुले आफुले बहालमा दिए/लिएको विवरण धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा तोकिएको विवरण फारम भरी यही २०७५ भाद्र मसान्त सम्ममा धनकुटा न

Pages

पदाधिकारी

चिन्तन तामाङ्ग
नगर प्रमुख
tamangchintan@gmail.com
९८५२०७०९९९
भिमा देवी खनाल
उप– प्रमुख
९८५२०७०८८८
मुक्तिनाथ सुवेदी
प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत
9852039111

हाम्रो सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सामाजिक सुरक्षा भत्ता
सेवा समयः- तत्काल
जिम्मेवार अधिकारीः- महिला विकास शाखा प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • हाल सालै खिचेको फोटो २ प्रति
सेवा प्रकारः- दर्ता,नवीकरण र कर
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्रमा निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • लगत थपघट भएको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जी 
 • जग्गा रजिस्ट्रेसनको प्रमाण 
 • कर विजक
सेवा प्रकारः- दर्ता,नवीकरण र कर
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • विवरण भरिएको फाराम
 • जग्गाधनीको प्रमाण पत्र
 • नागरिकता प्रमाण पत्र
 • आर्थिक वर्ष सम्मको मालपोत असुलीको रसिद
 • सरसफाई सेवा शुल्क बुझाएको प्रमाण (नक्सा पास भए घर नक्सापास इजाजत)
सेवा प्रकारः- दर्ता,नवीकरण र कर
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- व्यवसायको किसिम र श्रेणी हेरी लाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरिकता प्रमाण पत्र 
 • फोटो २ प्रति 
 • भाडामा भए घरभाडा सम्झौता
 • घर भएको जग्गाको धनिपुर्जको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- नागरिकता प्रमाण पत्र, नाता प्रमाणित तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रकृति हेरी २०० सम्म
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदकको नागरिकता प्रमाण पत्र
 • बिषय संग सम्बन्धित (पेन्सन पट्टा / राहदानी, बसाईसराई, जन्मदर्ता, व्यवसायिक इजाजात आदि प्रकृति अनुसारको आवश्यक प्रमाण पत्र)
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- आर्थिक प्रशासन प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • विल भरपाई
 • योजनासम्बन्धि भएमा प्राविधिक कागजात 
 • टोलबस्ती संगठनसंग सम्बन्धित भए सोको सिफारिस
 • उपभोक्ता समिति मार्फत भएमा सम्बन्धित वडा समितिको सिफारिस र संघ संस्थाको भएमा छाप 
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- आर्थिक प्रशासन प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • विल भरपाई 
 • प्राविधिक कागजात 
 • सम्झौताबमोजिम उपभोक्ता समितिले व्यहोर्नुपर्ने रकम वा जनश्रमदानको फेहरिस्त हस्तान्तरण पत्र
सेवा प्रकारः- नागरिकता प्रमाण पत्र, नाता प्रमाणित तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- पक्कि रु १००० /- र कच्ची रु ५०० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • घर नक्सा पास प्रमाण पत्र
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (२०३५ सालभन्दा अगाडी बनेको घरको हकमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र वडा अध्यक्षको सिफारिस मात्र)
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- पक्कि सडक रु ५०० /- थप कित्ता रु १०० र कच्ची सडक रु ३०० थप प्रति कित्ता रु ५० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नापी नक्सा
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा 
 • एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद 

Pages

जानकारी