FAQs Complain Problems

धनकुटा नगरपालिका - फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र

Read More

नेपालकै सफा शहर धनकुटा

Read More

मेलमिलापकर्ताको सूचीमा दर्ता हुने सम्बन्धी सूचना

प्रस्तुत बिषयमा धनकुटा नगरपालिका न्यायिक समितिको निर्णयानुसार समिति अन्तरगत रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा रही मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि धनकुटा नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम देहायका योग्यता पुगेका इच्छुक महानुभावहरुलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० (ती

Pages

पदाधिकारी

चिन्तन तामाङ्ग
नगर प्रमुख
tamangchintan@gmail.com
९८५२०७०९९९
भिमा देवी खनाल
उप– प्रमुख
९८५२०७०८८८
दशरथ राई
प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत
dasharath123@gmail.com
९८५२०३९१११

हाम्रो सेवाहरु

सेवा प्रकारः- नागरिकता प्रमाण पत्र, नाता प्रमाणित तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रकृति हेरी २०० सम्म
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदकको नागरिकता प्रमाण पत्र
 • बिषय संग सम्बन्धित (पेन्सन पट्टा / राहदानी, बसाईसराई, जन्मदर्ता, व्यवसायिक इजाजात आदि प्रकृति अनुसारको आवश्यक प्रमाण पत्र)
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- आर्थिक प्रशासन प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • विल भरपाई
 • योजनासम्बन्धि भएमा प्राविधिक कागजात 
 • टोलबस्ती संगठनसंग सम्बन्धित भए सोको सिफारिस
 • उपभोक्ता समिति मार्फत भएमा सम्बन्धित वडा समितिको सिफारिस र संघ संस्थाको भएमा छाप 
सेवा प्रकारः- अन्य
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- आर्थिक प्रशासन प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • विल भरपाई 
 • प्राविधिक कागजात 
 • सम्झौताबमोजिम उपभोक्ता समितिले व्यहोर्नुपर्ने रकम वा जनश्रमदानको फेहरिस्त हस्तान्तरण पत्र
सेवा प्रकारः- नागरिकता प्रमाण पत्र, नाता प्रमाणित तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- पक्कि रु १००० /- र कच्ची रु ५०० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • घर नक्सा पास प्रमाण पत्र
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (२०३५ सालभन्दा अगाडी बनेको घरको हकमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र वडा अध्यक्षको सिफारिस मात्र)
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- पक्कि सडक रु ५०० /- थप कित्ता रु १०० र कच्ची सडक रु ३०० थप प्रति कित्ता रु ५० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नापी नक्सा
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा 
 • एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद 
सेवा प्रकारः- नागरिकता प्रमाण पत्र, नाता प्रमाणित तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा 
 • घर नक्सा पास इजाजत पत्र (२०३५ साल भन्दा अगाडी बनेको घरको हकमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र वडा अध्यक्षको सिफारिस मात्र)
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १ महिना भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा प्रमूख
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रति वर्गफिट कच्ची रु ३ / पक्कि रु ८
आवश्यक कागजातहरुः-
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा 
 • नापी नक्सा (ब्लु प्रिन्ट)
 • जग्गा धनीको नागरिकता प्रमाण पत्र 
 • घर नक्साको ढाचा (डिजाइन) र कर चुक्ता गरेको रसिद
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- ३ देखि ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १००० /- र १ रोपनी माथिभए प्रति रोपनी १००/- थप
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि 
 • फिल्डबुक 
 • ७ नम्बर फाटवारी
 • जग्गाको प्रमाणित नक्सा 
 • अन्य आवश्यक प्रमाणहरु (फिल्डबुकमा नाम कायम भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र)

Pages