FAQs Complain Problems

धनकुटा नगरपालिका - फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र

Read More

नेपालकै सफा शहर धनकुटा

Read More

पदाधिकारी

चिन्तन तामाङ्ग
नगर प्रमुख
tamangchintan@gmail.com
९८५२०७०९९९
भिमा देवी खनाल
उप– प्रमुख
९८५२०७०८८८
दशरथ राई
प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत
dasharath123@gmail.com
९८५२०३९१११

हाम्रो सेवाहरु

सेवा प्रकारः- नागरिकता प्रमाण पत्र, नाता प्रमाणित तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरिकता प्रमाण पत्र 
 • नामथर फरक परेको प्रमाण 
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- ३ देखि ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • हकवालाहरुको नागरिकता प्रमाण पत्र 
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
 • मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र
 • मृतकसंगको नाता प्रमाणित 
 • एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद 
  (प्रयोजन हेरी मंजुरीनामा, बकसपत्र, अंशवण्डा पत्र) र स्थलगत सर्जमिन
सेवा प्रकारः- नागरिकता प्रमाण पत्र, नाता प्रमाणित तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकता प्रमाण पत्र
 • नागरिकता नबनाएको भएमा जन्मदर्ता, नाता खुलाउनु पर्ने व्यक्तिहरुको फोटो २/२ प्रति (प्रयोजन हेरी विवाह दर्ता र मृत्यु दर्ता, बसाइँसराई प्रमाण पत्र)
सेवा प्रकारः- नागरिकता प्रमाण पत्र, नाता प्रमाणित तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १०० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • विवरण भरेको अनुसूची फाराम
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र 
 • जन्मदर्ताको प्रमाण पत्र
 • बाबुको नागरिकताको प्रमाण पत्र
 • पासपोर्ट साइजको सादा फोटो ५ प्रति 
 • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र
 • माइतीपट्टिक बाबु वा आमा वा परिवारका कुनै सदस्यको नागरिकता (प्रयोजन हेरी बसाई सराई, मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र)
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोही दिन / सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- पक्कि सडक व्यापारिक रु १५००/- , आवासीय कच्ची सडक रु १३०० /-, दर्ता फाराम रु २० /-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रकप प्रतिलिपि
 • जग्गा धनीप्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
 • जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि नापी नक्सा
 • चालु आ.व सम्मको एकिकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
 • निवेदन स्वयं वा निजले अन्य व्यक्तिलाई तोकेको हकमा निज निवेदकले दिएको अधिकृत वारेसमानाको प्रमाणित प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा प्रमुख / सम्बन्धित शाखाका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- धनकुटा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- घरजग्गाको क्षेत्रगत मूल्यांकन वा स्वघोषणामूल्यांकन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको 
  प्रतिलिपि
 • भवन नक्सा स्वीकृत प्रमाण पत्र र नक्साको प्रतिलिपि
 • भवन जग्गा खरिद गरेको भए मालपोतबाट रजिस्ट्रेसन पारित लिखितको प्रतिलिपि
 • (स्थानीय तहको नाम) घोषणा हुनु पूर्व निर्माण भएका भवनका हकमा नापी नक्सा वा स्थलगत प्राबिधिक प्रतिवेदन
 • मालपोत तिरेको रसिद
 • नागरिकता र नापी नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपि 

Pages